Verzekeringsvoorwaarden

DEKKINGSGEBIED:
Deze verzekering is wereldwijd van kracht gedurende transport en/of verblijf ook gedurende gebruik.
De landen opgenoemd in punt 9) van de bijzondere voorwaarden blijven evenwel 
uitgesloten.


ALGEMENE VOORWAARDEN

Alle risico's zoals beschreven in artikel 8 van de transportpolis van Antwerpen (d.d. 20.04.2004)
Algemene voorwaarden van de transportpolis van Antwerpen (d.d. 20.04.2004)

Clausules:
- Roest, Oxidatie en Verkleurings clausule
- Vervangingsclausule
- Sanctieclausule
- Uitsluiting van cybernetische aanvallen
- Uitsluiting van radioactieve besmetting, van chemische, biologische, biomedische en elektromagnetische wapens, en uitsluiting van abandonnement van radioactieve goederen
- Clausule Oorlogsrisico’s
- Clausule Stakings –en oproerrisico’s
- Uitsluiting van mechanische, elektrische en elektronische ontregeling tenzij het rechtstreeks en onmiddellijk gevolg van een gedekt risico.


BIJZONDERE VOORWAARDEN

1) In geval van schade zullen de reparatiekosten worden vergoed met een maximum van de genoemde verzekerde waarde. In geval van totaal verlies wordt de waarde van de apparatuur bepaald op de nieuwwaarde voor apparatuur waarvan de leeftijd één jaar of minder is. Voor oudere apparatuur wordt de marktwaarde op de datum van het schadegeval gebruikt. Deze marktwaarde wordt gedefinieerd als de waarde van dezelfde apparatuur met dezelfde ouderdom die men kan vinden op de tweedehandse markt. Indien deze niet voorhanden is, wordt gekeken naar soortgelijke apparatuur met dezelfde technische kenmerken als de verzekerde apparatuur. De vergoeding zal echter nooit hoger zijn dan de bovengenoemde verzekerde waarde.

2) Het verzekerde belang dient bij het aangaan van de verzekering aangetoond te worden d.m.v. een specificatie met daarop vermeld: 
soort apparatuur, merk & type, serienummer en verzekerde waarde.
Verzekeraars hebben in geval van schade het recht de verzekerde som op zijn juistheid te controleren.

3) Ten aanzien van de navolgende apparatuur wordt bepaald dat:
a. laptop computers, mobiele telefoons, tablets & palm- of handheld computers, plasma-, LCD-, LED-schermen uitsluitend verzekerd kunnen worden in combinatie met overige apparatuur zoals camera’s, lenzen etc;
b. voor schade aan onderwaterapparatuur is verzekeringnemer verplicht:
i. de apparatuur of draagaccessoire daarvan (aan boord) deugdelijk te zekeren;
ii. gebruik te maken van speciaal daartoe geschikte onderwaterbehuizing en zich vooraf te vergewissen van de juiste werking hiervan;
Uitgesloten blijft schade welke het gevolg is van het niet nakomen van deze verplichtingen.
c. Schade aan apparatuur welke gemonteerd is aan een op afstand bestuurbare helikopter, drones of ander luchtvaartuig van de dekking is uitgesloten. Het luchtvaartuig zelf wordt in dit verband niet als apparatuur aangemerkt en is derhalve ook niet verzekerd.

4) Van deze verzekering zijn uitgesloten schaden veroorzaakt door normale slijtage, ouderdom, gebrekkige verpakking en schade door gebruik.

5) Indien verzekerde dit verlangt en behoudens zware fout of kwaad opzet doen verzekeraars afstand van hun recht van verhaal ten opzichte van:
a. personen en/of bedrijven aan wie de verzekerde interesten zonder vergoeding zijn afgestaan;
b. indien verhuur meeverzekerd is, de huurder, indien verzekerde (mede) zijn beroep maakt van het ten gebruike in huur afstaan van de verzekerde interesten
c. personen en/of bedrijven, indien deze de verzekerde interesten gebruiken voor dezelfde doeleinden als verzekerde;
d. alle personeel en/of medewerkenden aan de productie en/of bewerking en/of montage, waardoor de verzekerde interesten gebruikt (kunnen) worden.

6) Deze verzekering dekt eveneens het risico van verhuur. Ten aanzien van dit verhuurrisico geldt een identificatieplicht. Bovendien moet de huurder zijn residentie hebben in de Benelux. In geval van verhuur wordt schade aan het verzekerde object uitsluitend vergoed indien verzekeringnemer een door de huurder ingevulde en ondertekende huurovereenkomst kan overleggen alsmede een kopie van een geldig rijbewijs of paspoort van de huurder. Onderverhuur door de huurder is van de dekking uitgesloten. Schade ontstaan tijdens onderverhuur wordt niet door deze verzekering vergoed.

7) Indien in geval van verlies of onherstelbare schade aan de apparatuur blijkt dat de lenzen, statieven of andere toebehoren niet meer van toepassing zijn dan wel gemonteerd kunnen worden aan een vervangende camera, dan zullen onder deze verzekering eveneens deze toebehoren voor vergoeding in aanmerking komen voor zover:
a. Het type camera niet meer (nieuw) verkrijgbaar is dan wel niet meer wordt gefabriceerd;
b. Er geen andere vergelijkbare (nieuwe) camera (ongeacht merk/type) verkrijgbaar is waarop de aanwezige lenzen gemonteerd kunnen worden. De schadevergoeding vindt plaats onder aftrek van de restwaarde van de toebehoren (vast te stellen door een expert of andere deskundige).

8) De huidige verzekering is nooit van toepassing in volgende gevallen:
a. Schade ten gevolge van oorlog of een daarmee overeen komende toestand of ontstaan als gevolge van onlusten, waarbij gebruik wordt gemaakt van vuurwapens met als doel het bestaande gezag omver te werpen (zoals beschreven in de clausule Oorlogsrisico’s van de Algemene Voorwaarden)
b. Alle onstoffelijk verlies en/of schade zoals gebruiksderving, vaste algemene kosten, winstderving, genotsderving, esthetische of technische waardevermindering, onvoldoende prestatie, verlies van klanten, kosten van vervangtoestel,… en alle niet-stoffelijke schade van om het even welke aard.
c. Verlies en/of beschadiging van data en de mogelijke wedersamenstelling kosten van deze data.

9) In volgende landen/regio’s zal de dekking nooit gelden: Iran, Syrië, Noord-Korea, Noord Soedan, Cuba en de Krim.

10) De verzekerde zal zich voor de uitvoering van dit verzekeringscontract als goede huisvader gedragen.


SCHADEAFHANDELING:
Schades worden behandeld en ingediend bij de verzekeraar door:
ADW Verzekeringskantoor cvba
Jan Van Rijswijcklaan 212
2020 ANTWERPEN
Tel. + 32 3 238 25 15
Fax. + 32 3 238 06 49
E-mail: iris@adwverzekeringen.be

Aan wie alle documentatie moet bezorgd worden.
In geval van schade dient deze zo snel mogelijk en uiterlijk binnen de 8 dagen na het voorvallen ervan, schriftelijk te worden gemeld. Daarnaast moeten alle redelijke maatregelen genomen worden om de gevolgen van het schadegeval te voorkomen en te beperken.

In geval van schade dient de verzekerde:
a. ADW Verzekeringskantoor cvba (“ADW”) eerst de toestemming te vragen vooraleer opdracht te geven voor herstelling,
b. ADW een gedetailleerd schadebestek te bezorgen,
c. na de herstelling, de herstellingsfactuur te bezorgen aan ADW,
d. indien vervanging, de factuur van de nieuwe aangekochte apparatuur te bezorgen aan ADW.

In geval van diefstal dient de verzekerde:
a. ADW de volgende documenten te bezorgen: attest van klachtneerlegging bij de politie of het verhoorblad. De klachtenneerlegging dient zo spoedig mogelijk te gebeuren, b. indien vervanging, de factuur van de nieuwe aangekochte apparatuur te bezorgen aan ADW,
c. ADW zo snel mogelijk op de hoogte te stellen indien de apparatuur wordt terug gevonden.

Verder moet de verzekerde bij elke schade:
- alle door ADW gevraagde informatie en inlichtingen verstrekken/beantwoorden,
- alle door ADW gegeven aanwijzingen opvolgen,
- zich onthouden van het stellen van handelingen die de belangen van de verzekeraar en/of makelaar kunnen schenden.

OMBUDSDIENST VERZEKERINGEN:
Klachten over de uitvoering van deze overeenkomst moeten eerst aan ADW worden voorgelegd. De verzekerde kan ook altijd terecht bij de Ombudsman voor verzekeringen:
OMBUDSMAN VAN DE VERZEKERINGEN
De Meeûssquare 35
1000 Brussel
Tel: +32 (2) 547.58.71
Fax: +32 (2) 547.59.75
info@ombudsman.as

Kunnen we je helpen?

Laat een bericht achter.
Wij nemen dan contact met je op.

Of wens je teruggebeld te worden?

Verzenden

Loading Een ogenblik geduld
De pagina wordt geladen
Loading
 
 
 
 
 
 
 
 
 

This website uses cookies

We are using cookies to give you the best experience on our site. Cookies are files stored in your browser and are used by most websites to help personalise your web experience.
By continuing to use our website without changing the settings, you are agreeing to our use of cookies.

Cookie Policy